Privacy Policy

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: https://sao.com.pl/ („Serwis”) jest SAO Architecture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Urzędnicza 55/1, 30-040 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911335, posiadająca NIP: 6772422201, REGON: 367658614 („Administrator” lub „SAO”).
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez nasz Serwis należy kierować na następujący adres e-mail: office@sao.com.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora Danych Osobowych – ul. Królowej Jadwigi 110, 30-209 Kraków.

II. Administrowanie danymi osobowymi

 1. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania strony bez udostępniania SAO danych osobowych. Przeglądane zasoby strony identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www jest następujący:
  • publiczny adres IP z którego nadeszło zapytanie;
  • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http – o ile jest możliwa;
  • czas nadejścia zapytania;
  • pierwszy wiersz żądania http;
  • kod odpowiedzi http;
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce użytkownika;
  • informacje o lokalizacji użytkownika;
 2. Dane eksploatacyjne wymienione powyżej wykorzystane są w celach administracyjnych, diagnostycznych oraz statystycznych. Dane mogą służyć także do takich celów jak analiza demograficzna użytkowników, zestawienia rodzajów używanych przeglądarek internetowych, itd. Okresowa analiza tych danych pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Strony, a także na ciągłą poprawę ich jakości.
 3. Dane eksploatacyjne wymienione powyżej nie są powiązane z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi stronę, dlatego użytkownicy pozostają anonimowi.
 4. Zakres udostępnionych danych osobowych Użytkowników obejmuje dane osobowe niezbędne do udzielenia przez SAO odpowiedzi/nawiązania kontaktu na żądanie osoby, która przekazuje dane, tj. imię/imiona, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oraz wszelkie podobne informacje. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych Użytkowników.
 5. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) SAO, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celu, w jakich są przetwarzane.
 6. W celu utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Użytkownikami strony internetowej, a także tworzeniem statystyk i marketingiem produktów i usług, SAO może korzystać z profilowania polegającego na wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się.
 7. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj:
  • Podmiotom przetwarzającym, którym SAO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług IT, działającym na zlecenie SAO jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  • organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw SAO lub bezpieczeństwa Użytkownika, pracowników SAO i zasobów SAO;
  • kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;
 8. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Administrator będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.

III. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO;
  • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO;
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwo prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
  • przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 3. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, takie dane osobowe będą przetwarzane tylko przez czas obowiązywania zgody, którą osoba, której dane dotyczą może cofnąć lub ograniczyć w dowolnym momencie. Jeśli to zrobi, przestaniemy przetwarzać dane osobowe w celach, których dotyczy cofnięta lub ograniczona zgoda.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie, w szczególności mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dostęp do danych osobowych ma ograniczona liczba naszych pracowników. Pracownicy są zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności i przestrzegania środków bezpieczeństwa w celu ich ochrony. Pracownicy ci są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych tylko na podstawie wyraźnych instrukcji.
 5. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywane i świadczone przez SAO, najpóźniej do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator dokłada wszelkich starań aby maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.

IV. Pliki „cookies”

 1. Serwis używa „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. „Cookies” identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Serwis stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard obsługi , a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. W Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
  • Konieczne do działania stron
   Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
  • Poprawiające wydajność
   Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z Serwisu poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Serwisu.
  • Poprawiające funkcjonalność
   Zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. region, w którym jest Użytkownik, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.
  • Reklamowe
   Dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) , oraz dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.
 8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
"Architecture has the power to inspire joy, uplift lives,and strengthen the spirit of community".
Philippe Adamczak